Strojárstvo - externé štúdium

Počas štúdia budeš:

  • vhodne kombinovať teóriu a prax o najrozšírenejších technológií strojárskej výroby, ako aj z oblasti automatizácie strojárskej výroby
  • získavať návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov
  • upevňovať vedomosti v oblasti elektroniky, mechatroniky, robotiky aj v oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • v moderne vybavených laboratóriách
  • v laboratóriách skúšania vlastností materiálov
  • v praktických počítačových učebniach

Čo budeš vedieť vďaka programu Strojárstvo - externé štúdium?

Po absolvovaní Strojníckej fakulty budeš mať veľmi silné praktické skúsenosti doplnené vedomosťami z teoretickej časti štúdia. Taktiež využiješ vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov.

Budeš poznať pojmy, procesy a programy na to, aby si mohol/mohla pracovať na vlastných projektoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby.

Ďalej v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Budeš sa ľahko pohybovať v oblasti mechaniky, mechatroniky, elektroniky, robotiky a v oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby. Práve preto sa ľahko uplatníš na trhu práce a vyberieš si takú prácu, ktorá ťa bude napĺňať.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

Vďaka veľmi širokému zameraniu a úspešnému absolvovaniu Strojníckej fakulty sa staneš dôležitou osobou budúceho strojárskeho priemyslu. Tvoje analytické a technické možnosti riešenia zadaní určia, ako bude strojárstvo napredovať. A to je predsa hrdinské. Cítiš sa na to?

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

prax konštruovania strojárskych technológií
poznatky automatizácie výroby
železničná aj hromadná doprava

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

James Watt

Ahoj, som vynálezca James Watt. Pomohol som nakopnúť priemyselnú revolúciu vo Veľkej Británii tým, že som vylepšil funkcie parného stroja a objavil jeho komerčný potenciál. Čiže ak ma poznáš ako vynálezcu parného stroja, tak to nie je úplne pravda. Len som s parou začal pracovať inak.

Na rozdiel od mojich predchodcov som použil na pohon stroja stlačenú paru a urobil premenu z priamočiareho pohybu na rotačný.

Na konte mám aj ďalších pár objavov ako zloženie vody, upresnil som fyzikálny pojem práca, zaviedol som jednotku konskej sily, ktorá v sústave jednotiek SI nesie moje priezvisko, zotrvačník parného stroja, odstredivý regulátor, tesnenie piestov…
Treba pokračovať?

Učiť som sa začal doma, čo bolo v tej dobe úplne bežné a keď som začal navštevovať školu, najviac ma bavila matika a fyzika, zatiaľ čo jazyky mi veľmi nešli. Každý má prednosti na niečo iné, no nie? Ja som vynikal v počítaní a mal som šikovné ruky, tak som pracoval aj ako mechanik a konštruktér.

Na rozdiel od mojich kolegov vedcov a vynálezcov z minulosti, ktorí nakopli budúcnosť, som sa celý život venoval len tomu, čo ma bavilo – objavoval som, skúmal a študoval aj vo vysokom veku.

Mohol som oddychovať, ale nechcel som.
Veda a skúmanie ma totálne pohltili.