Materiály a technológie v automobi­lovej výrobe

Počas štúdia budeš:

  • navrhovať strojné zariadenia po konštrukčnej a materiálovej stránke
  • pracovať s modernými softwérmi na kontrolu kvality a navrhovať najvhodnejšie materiály pre budúce konštrukčné jednotky
  • zameriavať sa na automobilovú dopravu a jej modernú stránku

V akých priestoroch sa budeš realizovať a vzdelávať?

  • v jedinečnom laboratóriu svetelnej a elektrónovej mikroskopie
  • v ľahkej mechanickej skúšobni a laboratóriách únavových skúšok materiálov
  • v praktických počítačových učebniach plných moderných zariadení

Čo budeš vedieť vďaka programu Materiály a technológie v automobilovej výrobe?

Absolvonaním Strojárskej fakulty získaš znalosti zo širokého spektra konštrukčných materiálov (kovov a ich zliatin, plastov, keramiky, kompozitov, biomateriáloch a pod.) používaných nielen v automobilovej výrobe. Dokážeš správne vyhodnotiť vhodné použitie materiálov a určovať, na aké účely sa budú používať.

Vďaka poznatkom už o existujúcich materiálov budeš môcť pracovať na výskume a tvorbe úplne nových materiálov budúcnosti. Budeš tvarovať to, ako bude vyzerať automobilový priemysel.

Dokážeš pracovať s modernými prístrojmi a softvérmi využívanými pre analýzu, hodnotenie a kontrolu vlastností materiálov, tepelného spracovania a štruktúry. Vieš posudzovať kvalitu výroby a výrobkov nielen pre automobilový priemysel zhodnotením súvislostí medzi štruktúrou materiálu, mechanickými vlastnosťami a technologickými procesmi.​

Praktické štúdium ťa naučí ako správne udržiavať strojné zariadenia a navrhovať vlastné riešenia.

Záver tvojho štúdia bude tvoriť semestrálny a záverečný projekt, bakalárska práca a zložená štátna skúška.

Ako absolvent/absolventka Strojníckej fakulty budeš mať silnú konkurenčnú výhodu. Tvoje poznatky o materiáloch v strojníckom priemysle budú založené na teórii a podporené praxou. Dokážeš pracovať na vývoji úplne nových materiálov, a preto ti bude patriť budúcnosť. Budeš naším hrdinom/ našou hrdinkou.

A aj preto si hrdinom budúcnosti.

Pretože vďaka Strojníckej fakulte budeš vedieť navrhovať, projektovať, konštruovať a prevádzať rôzne stroje a zariadenia. Dokážeš sa zamestnať v oblasti, ktorú si sám/sama vyberieš.

moderné materiály 21.storočia
automotive technológie
kontrola kvality materiálov

Akreditované študijné programy denného bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty ti dajú pevné základy v teórii a veľa priestoru a možností v praxi. Staneš sa profesionálom vo svojom odbore. Budeš rozumieť základom celého strojárenského priemyslu.

Vyberieš si zaujímavé pracovné možnosti a také zamestnanie, ktoré ťa bude baviť. Zarábaj pekné peniaze vďaka atraktívnemu vzdelaniu a zamakaj sa moderných projektoch. Využi svoju kreativitu, nápady a talent a znásob svoje vedomosti a prax.

Toto všetko odlišuje hrdinom od ostatných ľudí. A ty si predsa hrdina budúcnosti, alebo nie?

Dimitri Mendeleev

Ahoj, študent. Som Dimitri Mendeleev, na Slovensku známy ako Dimitrij Mendelejev a áno, ten, po ktorom je pomenovaná periodická sústava prvkov, pretože som sa celý život venoval chémii a hľadaniu nových prvkov.

Chémia je vo všetkom okolo nás,
stačí sa len lepšie pozrieť.

Verím, že ti tabuľka na strednej neliezla na nervy, pretože ju ešte budeš potrebovať.
Prvky v mojej tabuľke som zoradil podľa atómovej hmotnosti, čo bolo úplne prevratné na tú dobu.

Chemické základy neboli vôbec známe a nebolo dostatok základnej chemickej teórie. Dlho som učil na vysokých školách a univerzitách, a taktiež je tu jeden mýtus, že som pomáhal vylaďovať chuť klasickej ruskej vodky.

Zaujímal som sa aj o fyziku a skúmal som aj v oblastiach hydrodynamiky, meteorológie, geológie a v určitých odvetviach chemickej technológie. Samozrejme, všetky moje bádania súvisia aj s priemyslom a mimoriadne ma fascinovalo spájanie vedy, chemického priemyslu a hospodárstva.

V Rusku som zaviedol metrický a inšpekčný systém a patrím k prvým ľuďom, ktorí si všimli vzácnosť ropy. Správne som predpokladal, že pod povrchom zeme sa tvorili isté procesy, ktoré v tvojom svete neodmysliteľne patria k doprave. A správne som predpokladal, že v tomto priemysle budú peniaze.